سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد خوش گرد – گروه مهندسی انرژی ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگ
محمدحسن پنجه شاهی – گروه مهندسی انرژی ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگ

چکیده:

در این مقاله روشی جدید بمنظور هدفگذاری ( Targeting ) و طراحی اولیه شبکه های مبدل حرارتی در طراحی از پایه (Grass-Roots Design )مبتنی بر تکنولوژی پینچ ( Pinch Technology ) ارایه گردیده است . این روش ضمن در نظرگرفتن افت فشار مجاز جریانها ، تفاوت ضرایب انتق ال حرارت فیلمی جریانها ر ا نیز در مرحله هدفگذاری انرژی و سطح مورد نیاز شبکه در نظرمیگیرد در روش فوق ، جابجایی دمایی هر جریان متناسب با ضریب انتقال حرارت آن جریان (ΔT-Contribution) می باشد . انجام این امر امکان استفاده از انتقال حرارت غیر عمودی سودمند(Beneficial Crisscrossing ) و کاهش سطح موردنیاز شبکه در مرحله هدفگذاری و طراحی را فراهم خواهد آورد . همچنین با استفاده از روابط و معادلات موجود بین هندسه مبدل ، ضرایب انتقال حرارت فیلمی و افت فشار جریانها در مبدلهای حرارتی ، امکان بهره گیری از افت فشار مجاز جریانه ا در محاسبه حداقل سطح مورد نیاز و هزینه شبکه های مبدل حرارتی نیز فراهم آمده است ، در نتیجه بکارگیری این روش ، تخمینی بهتر و دقیق تر از سطح و انرژی مورد نیاز قبل از طراحی شبکه های مبدل حرارتی بدست خواهد آمد .نتایج استفاده از روش جدید هدفگذاری برای دو مسئله ن مونه ارائه و با نتایج حاصل از بکارگیری روش های متداول ، مقایسه شده است ، که بیانگر کارایی و سودمندی روش جدید در هدفگذاری و طراحی می باشد.