مقاله هرمنوتيک و فهم معرفت تاريخي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۱۰۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: هرمنوتيک و فهم معرفت تاريخي
این مقاله دارای ۴۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هرمنوتيک
مقاله علم تاريخ
مقاله تاريخ گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهيت و اهميت تفسير در تاريخ، امري که پژوهش هاي مختلف تاريخي را از هم متمايز کرده و جنبه هاي نسبي و سيال بودن دانش تاريخ را نشان مي دهد، مبحث مهمي است که مورخان را در فهم بيشتر موضوعات تاريخي و مهم تر از آن، در فهم بستر فرآيندي آن يا همانا ساختار متداوم جوامع انساني، کمک شايان توجه مي کند، به شرط اين که فرايند درک و ضبط داده هاي تاريخي و به اصطلاح مقوله «فاکتولوژي» در پژوهش هاي تاريخي، با رعايت شروط علمي، براي تمامي پژوهش گران عرصه تاريخ يک معنا داشته باشد و بتوان حدود و ثغوري منطقي در جمع آوري داده هاي موثق تاريخي قايل شد، بحث مهمي که تاريخ را از ماهيت آنتولوژيک (نظري) و داده هاي محض مربوط به يک افق گفتماني خاص خارج مي کند و برخورداري آن را از دانشي در خدمت انسان و جامعه، ممکن مي سازد، تفسير و چگونگي اين تفسير در قالب گفتماني بوم – زيست محقق است. بدون ترديد، هم چنان که گردآوري و تنقيذ داده هاي تاريخي، راه کار و رهيافت هاي خاص خود را دارد، فرايند فهم و چگونگي درک و تفسير داده هاي قابل وثوق نيز رهيافت هاي خاصي مي طلبد. اگر فرايند فهم و تفسير داده هاي تاريخي را با دانشي ديرپا و علم نوظهوري که با عنوان «هرمنوتيک» از آن ياد مي شود يکي بگيريم، اين مقاله در پي آن است که با بررسي لفظ و معنا و سير تاريخي دانش هرمنوتيک، ارتباط متقابل هرمنوتيک و علم تاريخ و چگونگي رهيافت هاي هرمنوتيکي در تاريخ را با تکيه بر آراي مشهورترين انديشمندان هرمنوتيک مورد بحث قرار دهد و تاثير آن را در معرفت تاريخي به عنوان علم شناخت و تحليل کنش هاي جمعي انسان، بررسي کند.