سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عابدی – دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

همجواری جغرافیایی و تجانسهای فرهنگ – دینی ایران با بسیاری از کشورهای عربی جهان اسلام منافع ملی ما را به نحوی فزاینده در گرو تعاملی سازنده با جهان عرب قرار داده است. شناسایی و تامین منابع چنین منافعی بی گمان منوط به درکی صحیح و همه جانبه ازاندیشه های سیاسی معاصر جهان عرب است. مدعای ما آن است که علیرغم چنین حساسیتهایی، شناخت سیاست خارجه ایران از اندیشه های سیاسی معاصر دنیای عرب تاکنون برپایه درک و مواجهه ای (پش فرض – زده ) ، منبعث از تجربه تاریخی و ذهنی بومی، شکل گرفته است کهاز آن به عنوان (هرمونتیک مواجهه) یاد می کنیم. پیشنهاد این نوشتار، تغییری بنیادین در روش شناسی مطالعه اندیشه های سیاسی معاصر عرب با الگوی (تفهمی) است. در این صورت، درک همه جانبه تر و اصلی تری از آن اندیشه های سیاسی صورت خواهد گرفت و بالطبع، بازشناسی منافع ملی و ترسیم راهکارهای حصول بدان در حوزه تعامل با اعراب، امکان پذیرتر خواهد شد.