مقدمه

هر کار پژوهشی و تحقیقی جدید معمولا براساس کارهای پژوهشی دیگر، که توسط پژوهشگران در زمانهای گذشته در مکانهای متفاوت انجام شده و نتایج و دست آوردهای آن در منابع مختلف، به شیوه های متفاوت ارائه شده استوار است. در فصول گذشته روشهای متفاوت شناسایی منابع معتبر علمی و جستجوی آنها و نوشتن مشخصات منابع و ارزیابی آنها مطرح گردید و همچنین روشهای ارجاع به آنها نیز بحث گردید. به طور خلاصه میتوان گفت که هدف از ارجاع به منابع مختلف و مرتبط در یک کار پژوهشی عبارتند از: ذکر کارهای مختلف علمی انجام شده در زمینه تحقیق و پژوهشی موردنظر، این نکته را به خواننده یادآوری می کند که پژوهشگر با ادبیات و کارهای مرتبط انجام شده آشنایی دارد و از انجام کار تکراری جلوگیری مینماید. در ضمن این امکان را برای خوانندگان و دیگر پژوهشگران فراهم می کند که منابع اصلی در زمینه ی پژوهش انجام شده را به راحتی پیدا کنند. بعلاوه نتایج و دستاوردهای بدست آورده شده در کار حاضر با نتایج و راه کارهای دیگران که اخیرا در رابطه با مسئله پژوهشی ارائه کردهاند مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهند. پزوهشگران با ارجاع به کارهای مرتبط انجام شده و انجام یک پیشینه ی تحقیق مناسب، اعتبار و ارزش کار خود را بیان می کنند و نهایتا با ارجاع مناسب و کافی به منابع استفاده شده در کار پژوهشی نشان دهندهی یکی از اصول رعایت اخلاقی در پژوهشی است. در این قسمت یادداشت برداری از مشخصات منبع و مطالب انها و ارزیابی منابع و شیوه های مختلف ارجاع به منابع مورد بحث قرار میگیرد.