مقاله هزينه حقوق صاحبان سهام و متغير هاي حسابداري محرک ريسک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: هزينه حقوق صاحبان سهام و متغير هاي حسابداري محرک ريسک
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک
مقاله هزينه حقوق صاحبان سهام
مقاله الگوي سود باقيمانده
مقاله متغيرهاي اساسي حسابداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي فاضل مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، تنها عامل ريسک که سرمايه گذاران، بايد در تصميم گيري هاي خود منظور کنند، ريسک سيستماتيک (بتا) است. پژوهش هاي متعدد نشان داده است که ريسک بازار (بتا)، تنها عامل ريسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نيست و ساير عوامل ريسک غير از بتا نيز هست. اين تحقيق به بررسي و تحليل رابطه متغيرهاي اساسي حسابداري به منظور آگاهي دادن درباره خطري پرداخته است که در هزينه حقوق صاحبان سهام لحاظ مي شود. با توجه به اينکه هزينه حقوق صاحبان سهام، معيار خلاصه اي از چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران در مورد تخصيص منابع است، ميزان ارتباط ميان هزينه حقوق صاحبان سهام و معيار هاي ريسک مبتني بر حسابداري، مويد اين است که در زمان تصميم گيري هاي اقتصادي، چقدر اين معيار ها، براي بازار اهميت دارد. در اين پژوهش به منظور محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام از سه الگوي گوردن، اوهانلون و استيل و قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي استفاده شده است. همچنين، براي آزمون فرضيات تحقيق، روش رگرسيون بکار رفته است. نمونه تحقيق شامل ۶۶ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقيق طي سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷ مي باشد. نتيجه تحقيق، از رابطه ميان هزينه حقوق صاحبان سهام و برخي متغيرهاي ريسک مبتني بر ارقام حسابداري و در نتيجه از مفيد بودن تحليل بنيادي براي تعيين ريسک حمايت مي کند.