مقاله هزينه هتلينگ و بار مالي روز- بيمار بستري در مراكز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي قزوين با روش تخصيص نزولي گام به گام سال (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در طب و تزکيه از صفحه ۸ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: هزينه هتلينگ و بار مالي روز- بيمار بستري در مراكز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي قزوين با روش تخصيص نزولي گام به گام سال (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله هزينه
مقاله هتلينگ بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي فردآذر فربد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه بيمارستانها به عنوان بخش هاي اصلي نظام سلامت اهميت خاصي در مباحث اقتصاد بهداشت و درمان دارند. هزينه ها و مخارج بطور روزافزون در حال صعود است و تامين منابع مالي براي ادامه حيات و جلوگيري ازوقفه در روند ارايه خدمات دغدغه زاست لذا مراكز درماني بعنوان يك بنگاه اقتصادي بايد از هزينه يابي و تحليل هزينه ها در راستاي استفاده اثربخش از منابع و ارتقاي بهره وري استفاده نمايند. هدف اين مطالعه تعيين هزينه هتلينگ و بار مالي روز- بيمار بستري مراكز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي قزوين مي باشد.
روش بررسي: مطالعه حاضر توصيفي- مقطعي است كه در سال ۱۳۸۸ در مراكز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي قزوين انجام شد. جامعه پژوهش شامل مراكز آموزشي درماني شهيد رجايي، بوعلي، قدس و كوثر بود. از آنجا كه هدف مطالعه بررسي تمام مراكز مذكور بود لذا جامعه پژوهش به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفت. در اين مطالعه واحدهاي هزينه به كانون هاي مراقبت مستقيم از بيمار، كانون هاي خدمات باليني جانبي و كانون هاي خدمات پشتيباني فهرست بندي شده و در ۲ طبقه واحدهاي خدمات مستقيم و واحدهاي خدمات غيرمستقيم قرار گرفت. اطلاعات هزينه اي از طريق فرم هاي اطلاعاتي هزينه يابي جمع آوري و سپس با روش تخصيص نزولي گام به گام اقدام به تسهيم هزينه هتلينگ روز بيمار- بستري در واحدهاي مراقبت مستقيم از بيمار شد.
نتايج: ميانگين هزينه هتلينگ روز- بيمار بستري در مراكز مورد مطالعه ۶۸۹۲۲۹ ريال بود. ميانگين بار مالي تحميل شده به مراكز بازاي هر روز- بيمار بسيتري ۳۴۵۷۰۷ ريال بود. در مراكز مورد مطالعه هزينه كرد از محل اعتبارات جاري و از محل درآمدهاي اختصاصي براي منابع انساني بطور متوسط ۶۷ درصد و براي منابع غيرانساني ۳۳ درصد هزينه هاي عملياتي مراكز مرتبط را تشكيل مي دادند. نسبت هزينه استهلاك تجهيزات سرمايه اي مراكز به كل هزينه هاي مرتبط با هتلينگ (هزينه هاي عملياتي و سرمايه اي) ۹ درصد برآورد شد. بطور متوسط هزينه هاي مستقيم ۵۸ درصد و هزينه هاي غيرمستقيم ۴۲ درصد هزينه هاي هتلين واحدهاي مراقبت را تشكيل مي دادند. همچنين هزينه هاي ثابت ۷۹ و هزينه هاي متغير ۲۱ درصد هزينه هاي عملياتي مراكز مورد مطالعه را تشكيل مي دادند.
نتيجه گيري: هزينه يابي و برآورد هزينه هتلينگ روز- بيمار بستري عامل مهمي در تعيين راهبردهاي قيمت گذاري خدمات شناسايي علل انحرافات نسبت به كاركرد بودجه بندي و تحليل آنها در هزينه واحد خدمات، ارزيابي پروژه هاي درون صنعت بيمارستاني و برنامه ريزي صحيح مالي براي دوره هاي آتي است. به جهت ارتقاي بهره وري از منابع، مديران و مسوولان بايد با استفاده از اين متد در راستاي شناسايي هزينه هرز عملياتي، ارتقاي توان عملياتي، كشف علل انحراف نامساعد كارايي استفاده بيشتري نمايند.