سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

تورج اعتماد – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه- شرکت پتروپارس
مسعود تدین طهماسبی – سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه-شرکت پتروپارس

چکیده:

ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز و چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان است . یکی از محورهای اساسی توسعه کشور ما توسعه و مدیریت انرژی است . سهم عمده توسعه و مدیریت انرژی با اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی محقق خواهد شد . مطابق تعریف استاندارد، پروژه مجموعه تلاش های موقتی برای تحقق محصول یا خدمت منحصربفرد است . باعنایت به پیچیدگی، ابعاد
گسترده این پروژ هها به توان مدیریتی بالا نیازمند است . در دهه اخیر، برای رفع این نیاز، کشورهای در حال توسعه و صاحبذخایر نفت و گاز در صدد تاسیس شرکت های پیمانکار عمومیGC ٣ برای اجرای پروژ ه های کلان برآمد ه اند. در کشور ما برایطرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبیGC های ایرا نی فعالیت خود را آغاز کردند . شواهد حاکی از تاخیر پروژه های EPC٤کلان کشور است . مطابق برآوردها به ازای هر روز تاخیر در پروژه های میدان گازی پارس جنوبی کشور ما معادل ۴ میلیون دلار متضرر خواهد شد که عمده این تاخیرها از بخش تدارکات ((P پروژه ناشی می گردد. بخش ی از این تاخیرها از دی رکرد تحویل تعداد معدودی تجهیزات با تحویل دراز مدت ٥ LLIتاثر است . برای کاهش زمان و هزینه های اجرای پروژه ها ناشی از اینگونهتاخیرها بایستی در محدوده پروژه ٦ ، تعیین فعالی تها و مسیرهای بحرانی توجه و بازنگری صورت پذیرد. در این مقاله ضمن بررسی گام های اجرایی پروژه های خشکی نفت، گاز و پتروشیمی از مرحله طراحی پایه ٧ تا مرحله را ه اندازی، به عنوان مطالعه موردی دو راهکار عملی برای کاهش تاخیرها با اعمال تغییرات لازم در برنامه زمان بندی با تمرکز بر برنامه یاقلام و تجهیزات با تحویل درازمدت پروژه ها و استفاده از زمان "خواب پروژه ها" ١ با استفاده از تکنیک "قضاوت خبرگان " ٢ ارایه شد هاست. این راهکارها بر اساس تجربیات پروژه های توسعه میدان گازی پارس جنوبی حاصل شده است.