سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
امیرهوشنگ امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

فرایند پاکسازی خاکهای آلوده به آلاینده های فلز سنگین، از چالش های متداول مراکز تحقیقاتی و اجرائی در بسیاری از کشورهای صنعتی است . یکی از روشهای متداول رفع آلودگی از خاکها، شستشوی خاک با استفاده از معرف های کی لیت کننده از جمله EDTA بوده است . علی رغم تحقیقات وسیعی که در خصوص فرایند اندرکنش EDTA و خاکهای رسی آلوده انجام شده است، بهینه سازی فرایند رفع آلودگی از خاکهای با سطح مخصوص زیاد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است . هدف این تحقیق، مطالعه امکان بهینه سازی روش استفاده از EDTA در رفع آلودگی
سرب از ب نتونیت با تاکید بر متغیرهای تعداد دفعات شستشو با محلول کی لیت کننده، pH سیستم، و میزان استخراج فلز سنگین سرب از بنتونیت بوده است . جهت دستیابی به هدف فوق، نمونه های بنتونی ت به طور مصنوعی با محلول نیترات سرب در غلظت های مختلف آلوده شده و پس از خشک شدن در معر ض غلظت های متفاوت EDTA قرار گرفته و میزان رفع آلودگی از بنتونیت اندازه گیری شد . نتایج نشان میدهد که میزان استخراج سرب توسط EDTA تقریباً در تمامی حالات، برابر با غلظت محلول کی لیت کننده می باشد . همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده، میزان استخراج سرب توسط EDTA ، تنها وابسته به نسبت بین غلظت های محلول شستشو و آلاینده موجود در خاک (EDTA/Pb) بوده و به تغییرات pH سوسپانسیون، ناشی از تغییر غلظت آلاینده یا محلولEDTA ، وابسته نمی باشد . این مسئله بیان میکند که بافرینگ قابل توجه بنتونیت در مقایسه بادیگر متغیرهای ذکر شده، تاثیر کمتری در فرایند اندرکنش EDTA و بنتونیت آلوده داشته است .