سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حنیف صدیق نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی حسن زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا قدس – دانشگاه علم و صنعت ایران
بهداد کیانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رفاه بشر ملزم به استفاده از انرژی است و دستیابی به آن انسان را به استفاده بیشتر از سوخت های فسیلی وا داشته است. در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی در زمینه حفظ ذخایر سوخت های فسیلی به عنوان یک منبع پایا نپذیر و از طرفی کنترل مسائل و مشکلات زیست محیطی آنها صورت گرفته است. خروجی های فعالیت تولید انرژی در نیروگاه های تولید برق نظیر CO2 و SO2 و NOx نمونه ای از اثرات خارجی منفی یا هزین ههای خارجی هستند که بر محیط زیست تاثیرات سریع م یگذارند و تولیدکنندگان انرژی برق آن را مورد ملاحظه قرار نم یدهند. در این مقاله سعی شده است که با احتساب هزین ههای اجتماعی تولید برق، هزینه کلی تولید برق با و بدون احتساب انرژهای نو در ایران مورد ارزیابی قرارگیرد. نتایج به طور بارزی نشانگر صرفه اقتصادی و اجتماعی استفاده از انرژی های نو در تولید برق می باشد.