سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رقیه نیک مرام – مدیر کنترل کیفیت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

چکیده:

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی رسالت توزیع آب آشامیدنی بهداشتی و جمع آوری و تصفیه فاضلاب را مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی از پیش تعیین شده، بر اساس سیستم های مدیریتی نوین به عهده دارد. امور کنترل کیفی آب این شرکت را انجام مجموعه اقدامهای موثر و هدفمند، کیفیت آب را از لحاظ تعیین عوامل میکربی، شیمیایی و فیزیکی بر اساس استقرار ISO 17025تعیین و سلامت مصرف کننده را در مصرف یا استعمال آن کنترل می کند. با توجه به استقرار سیستم فرایندی در شرکت و تعیین شاخص های مختلف فرایندها، محاسبه عملکرد شرکت بر اساس این شاخص ها، نیازمند کمی ساختن آنها بود و در این راستا شاخص های مالی به تنهایی پاسخگو نبوده و می بایست شاخص های کیفی مورد لزوم مانند شاخص های مرتبط با رضایت مشتری، منابع انسانی، بهبود کیفیت، همچنین شاخص های هزینه های تطابق و عدم تطابق نیز مدنظر قرار گیرند. هزینه های کیفیت سرفصل جدیدی از هزینه های شرکت می باشد که معمولا در سرفصل های مالی سازمان ها از آنها نامی برده نمی شود. هزینه های کیفیت تنها هزینه های مربوط به ارزیابی سیستم کیفیت، بازدید، نظارت و آزمایش های کیفیتی و نیز هزینه های مربوط به مواد زاید، ضایعات، دوباره کاری ها نبوده بلکه ناشی از سلسه ای از فعالیت ها و تعدادی از فرایندهای یک سازمان می باشد که همگی از اصل کیفیت و خدمات تخطی می کنند. هزینه یابی کیفیت عبارت است از شناسایی، طبقه بندی و تسهیم درست هزینه های مرتبط با کیفیت و ارائه اطلاعات مرتبط به طوریکه مدیران سازمان را در جهت کنترل و بهبود راهنمایی نماید، مدیران ارشد شرکت در جهت استفاده از مزایای این طرح تصمیم به اجرای آزمایشی آن در واحد کنترل کیفیت(آزمایشگاه مرجع آب) نموده تا در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده، طرح را در کل سازمان استقرار داده و در نتیجه موجب افزایش سود و کاهش قیمت تمام شده خدمات شرکت و عدم تحمیل هزینه های عدم کیفیت به مصرف کننده و جامعه گردیده و نهایتا موفق به کسب رضایت و خشنودی مشتریان و افزایش بهره وری شود. با توجه به اهمیت شاخص هزینه های کیفیت در راستای بررسی دیگر شاخص های بهره وری، عدم محاسبه شاخص در بازه زمانی یک ساله و تجزیه و تحلیل مرتبط، جهت اثبات میزان دستیابی به اهداف کیفی آزمایشگاه انجام گردید. بر این اساس تقسیم بندی هزینه های کیفیت به چهار دسته ۱- پیشگیرانه ۲- ارزیابی۳-خطای درون سازمانی۴-خطای برون سازمانی انجام گرفت که نتایج به ترتیب ۲۵/۴%، ۶۶/۹%، ۴/۴% و ۳/۳% می باشد. برای معقول تر کردن نسبت هزینه های بازرسی به هزینه های پیشگیرانه اقدامات اصلاحی تعیین، و پروزه های بهبود تعریف شد.