سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاظم کاووسی نیا – کارشناس ارشد عمران گرایش راه و ترابری

چکیده:

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابد اری قیمت تمام شـده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و اجـرا نیستند . بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است . در همـین راسـتا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شد ه اند . هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است کـه در آن هزینـه هـای فعالیتهـا بـا دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند . حسابداری کیفیت امکـان کنتـرل بهتـر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابط ه با انجام عملیات پیشگیرانه از بـدی کیفیـت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجی ها ، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد . مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود .
در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریـف یـک سـاختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها ی شهری ، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیـ ـ فیت و هزینه های پیشگیرانه در جریـان اجرا و به خصـوص هزینه ها ی نـگهداری و بهره برداری همچنین هزینه های مربوط به عدم ت أ م ین کیفیت در مصالح و در هر مجموعه فعالیت اجرایی شناسایی شده و درنهایـت بـا دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در این پـروژه ها معرفی می شود . در ادامه چارچوب کلی و اهداف هزینه یابی کیفیت در این پروژه ها معرفی می گـرد د و سـپس ضـمن معرفی یک ساختار کلی برای فعالیتهای پروژه ه ا ی شهری ، فعالیتهای پیشگیرانه ناشی از مدیریت ناصحیح و نتایج حاصل از انجــام آنها در ساختار عملیات و هزینه های کلی پروژه معرفی می شوند .