سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مرتضی معروفخانی – دانشگاه پیام نور کرج

چکیده:
هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است.در این روش که در دل سیستم حسابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجرمی گردد )در مقابل کیفیت گران است(. درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و [ داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.[