مقاله هستي شناسي جامعه از منظر متفکران ديني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: هستي شناسي جامعه از منظر متفکران ديني
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرد
مقاله جامعه
مقاله وجود حقيقي
مقاله اصالت
مقاله ترکيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكرين فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيا جامعه اصيل است و وجود حقيقي و مستقل دارد؟ دراين باره ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. اين مقاله مساله فوق را از نگاه شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي و آيت اله جوادي آملي مي کاود.
شهيد مطهري، هم من فردي و هم من جمعي را اصيل مي انگارد و جامعه را از وجود حقيقي، مرگ و حيات و روح واحدي برخوردار مي داند که در افراد حلول کرده و من جمعي آنهاست؛ اما استاد مصباح فقط فرد را اصيل انگاشته و جامعه را امري اعتباري و داراي وحدت ماهوي مي داند. آيت اله جوادي آملي وجود اعتباري را مرتبه نازلي از وجود حقيقي مي داند و اين مرتبه از وجود را براي جامعه، قطعي مي داند. ايشان نسبت به مرتبه وجودي فراتر از آنچه مطابق با نظريه اصالت جامعه باشد، نظر صريحي ندارد
.
بنابراين، سير بحث در ميان اين متفکران، چنين است:
جمع گرايي معتدل¬فردگرايي ناب¬ وجود حقيقي نازل