سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس صابری نوقابی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مساله هماهنگی رله هـای اضـافه جریـان یکـی از مسـایل بـا اهمیت در بحث حفاظت سیستمهای قدرت می باشد . حل این مساله به طور معمول با فرض ساختار ثابت شبکه صورت می پذیرد . در عمل ب ه دلیل تغییر شرایط بهره برداری و یا خـروج اضطراری خطوط ساختار شبکه ثابت نبوده و بهره برداری بـا توپولوژیهـای متفــاوت صــورت مــی پــذیرد . بــر ایــن اســاس هماهنگی انجام شده مبتنی بر ساختار ثابت، هماهنگی رله هـا در سایر توپولوژی ها را الزاما به دنبال ندارد . در این مقالـه بـ ا توسعه روش متداول در هماهنگی رله ها و اضافه نمودن قیود ساختارهای متفاوت شبکه در فرمولبندی مسـاله، جهـت حـل این مشکل روش جدیدی ارایه گردیده است . همچنـین قیـود مربــوط بــه بخــش آنــی در رلــه هــای اضــافه جریــان نیــز در مدلسازی لحاظ گردیده است .مساله هماهنگی فوق یک مساله بهینه سازی غیر خطی پیچیده می باشد . بـه منظـور حـل ایـن مساله بهینه سازی غیـر محـدب و جهـت دسـتیابی بـه بهینـه سراسری، استفاده از الگوریتم ژنتیک ) ) GA می تواند راهگشـا باشــد . جهــت کــاهش فضــای جســتجو و افــزایش رانــدمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک، در این مقاله از ترکیـب روشـهای بهینه سازی خطی ) ) LP و GA جهت حل موثر مساله استفاده می شود . در انتها روش پیشـنهاد ی رو ی یـ ک شـبکه ۸ شـ ینه اعمال گردیده و نتا یج در حالتها ی مختلف بررسـ ی و مقا یسـه گردیده است