سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا جباری – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
مهدی اثنی عشری – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا

چکیده:

سیستمهای چند عامله امروزه به عنوان ابزارهایی مناسب برای پردازش توزیعی و محاسبات غیر متمرکز به شمار می آیند. در این سیستمها، ایجاد هماهنگی میان عوامل مستقل به منظور رسیدن به
هدف سراسری بسیار ضروری اس ت . در این مقاله، مسأله ی گردآوری عوامل همسان و پراکن ده در یک محیط گسترده مورد بررسی قرار گرفته و دو راهکار جدید به این منظور پیشنهاد شده است . در راهکار نخست، با تجهیز سلولهای محیط به اتوماتای یادگیر، هدایت عوامل به مکان مناسب بر عهده ی اتوماتاهای یادگیر قرار گرفته است . در راهکار دوم، هر سلول به تعدای بردار پویا مجهز شده است که عامل برای یافتن مکان بعدی خود از مقادیر این بردارها استفاده خواهد کرد . در نهایت با استفاده از راهکار پیشنهادی در این مقاله روش جدیدی برای خوشه بندی عوامل پراکنده در محیط ارائه شده است.