سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی شاهنده – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده صنایع و سیستمهای دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا سرلک – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر در راستای تأکید بیشتر بر مدیریت زنجیره تأمین، هماهنگی و همکاری بین تأمین کنندگان و خرد هفروشان در سیست مهای توزیع / موجودی چند مرحله ای غیر متمرکز توجه زیادی را به خود اختصاص داده است. در این رابطه هماهنگی بر روی یک زنجیره تامین شامل یک تأمی نکننده که توسط یک منبع بیرونی تامین و چند خرد هفروش که توسط تامین کننده تغذیه م یگردند مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا تامی نکننده جهت هماهنگی زمان سفارش ها با پریود سفارش دهی خود یک تخفیف زمانی را به خرد هفروش ها پیشنهاد نموده و جهت بهبود کارایی زنجیره تأمین یک هماهنگی بین تأمین کننده و منبع بیرونی ارائه میگردد. از آنجائیکه کمبود موجودی در عمل بروز پیدا م ینماید سعی شده که فرض وجود کمبود نیز لحاظ گردد. بررسی نشان دادکه ارایه هر گونه تخفیف زمانی از طرف تأمی نکننده منجربه کاهش کارایی زنجیره تأمین گشته در حالیکه هماهنگی تأمی نکننده با منبع بیرونی باعث افزایش کارایی زنجیره تأمین م یگردد. دراین مقاله کارایی راهکار پیشنهاد شده بایک مثال عددی- در دو حالت هماهنگ و ناهماهنگ- نشان داده شده و نتایج هماهنگی در زنجیره تامین مقایسه گردیده است.