سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مژگان فتحیان پور –

چکیده:

محصول اساسی فعالیت در تحقیق و توسعه آگاهی عملی و فنی است اما این یک ماده اولیه و منبع اساسی نیز هست. این امر مقتضی نوعی جریان پس خوری است که در آن اطلاعاتی که طی نوعمعین فعالیت درست شده استخود منبع برای پیشرفت بعدی و بیشتری می شود. آخرین مرحله تحول اقتصادی، اقتصاد تحقیق است که در آن فعالیتهای اساسی انسانها پژوهش علمی و توسعه شیوه های فنی است. سهم جمعیت فعال مستقیما و بطور غیر مستقیم شاغل در فعالیتهای تحقیق و توسعه تا ۵۰ درصد و بیشتر در کل جمعیت بالا خواهد رفت. اصولا جامعه ای از نظر اقتصادی و به ویژه صنعتی توسعه یافته به شمار می آید که توانسته باشد فرایندهای خود را در این راستا افزایش دهد. تعداد متخصصان، دانشمندان و انجام پژوهش های کاربردی نیز به عنوان شاهص های اصلی شناخته می شوند. بطور کلی نظام صنعتی محور اصلی نظام تولید است از آن جا که تکنولوژی در حال تحول دائمی است صنعت کشور باید بتواند خود را با این تحولات سریع همگام سازد تا بتواند چه در بازار و چه در بازار بین المللی توانایی رقابت داشته باشد. تجربه کشورهایی که قبل از دیگران توسعه یافته اند نشان می دهد که تکنولوژی عامل بسیار موثری در توسعه اقتصادی یک ملت است. چه بسا انتقال تکنولوژی عامل بسیار موثری در توسعه اقتصادی یک ملت است. تجربه گذشته و سوابق کشورهای جهان سوم نشان می دهد که بطور مطلق نمی توان چنین حکمی صادر کرد. چه بسا انتقال تکنولوژی عاملی جهت وابستگی و عقب افتادگی بیشتر می گرد به استناد آنچه این پژوهش پی می گیرد، یک مجموعه یا واحد صنعتی در ابتدای تصمیم گیری به انتقال تکنولوژی با رعایت ساختار ارائه شده، می تواند به مطلوبیت در اقدام صحیح خود دست یابد. در این مقاله به بررسی میزان فرایندهای تحقیق و توسعه صنایع مختلف آمریکا (۱۹۹۲) و بررسی سهم هزینه های پژوهشی از تولید ناخالص ملی (GNP) و تعداد پژوهشگران در ایران و هزینه دولتی تحقیق و توسعه در کشورهای تازه صنعتی شده به عنوان درصدی از کل هزینه های انجام یافته در تحقیق و توسعه پرداخته می شود.