مقاله همبستگي بهينه بين شاخص هاي حداکثر اکسيژن مصرفي و تهويه ارادي در سنجش آمادگي قلبي- تنفسي دانشجويان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۵۴ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: همبستگي بهينه بين شاخص هاي حداکثر اکسيژن مصرفي و تهويه ارادي در سنجش آمادگي قلبي- تنفسي دانشجويان ورزشکار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداکثر اکسيژن مصرفي
مقاله حداکثر تهويه ارادي
مقاله آمادگي قلبي- تنفسي
مقاله تحليل همبستگي کانوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بکري زاده حکيم
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي هيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: حداکثر اکسيژن مصرفي به عنوان معياري براي سنجش ظرفيت قلبي- تنفسي پذيرفته شده است. اين عامل نشانه قدرت تطابق فيزيولوژيکي، براي افزايش زمان فعاليت و کارايي دستگاه قلبي- عروقي است. هدف اين تحقيق، يافتن يک همبستگي بهينه بين شاخص هاي حداکثر اکسيژن مصرفي و حداکثر تهويه ارادي و تاثير آن ها بر روي آمادگي قلبي- تنفسي دانشجويان ورزشکار دانشگاه شهيد چمران اهواز در طي يک سال (۸۳-۱۳۸۲) بود.
روش ها: مطالعه حاضر به روش توصيفي، از نوع پيمايشي و همبستگي انجام گرفته است. اين پژوهش، داراي شاخص هايي از نوع کمي است که براي تحليل آماري اين شاخص ها از تحليل همبستگي کانوني استفاده مي شود. اطلاعات از يک نمونه ۶۰ تايي به روش نمونه گيري تصادفي ساده از دانشجويان ورزشکار دانشگاه شهيد چمران اهواز با دامنه سني ۲۵-۱۹ سال، با قد و وزن همگن جمع آوري شده اند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که ايده آل ترين همبستگي (بيشترين)، زماني است که شاخص هاي حداکثر اکسيژن مصرفي و حداکثر تهويه ارادي به طور هم زمان روي شاخص هاي اسپيرومتري تاثير مي گذارد، به طوريکه اين ميزان همبستگي برابر با ۸۱/۰ مي باشد (P=0.001). همچنين اين مقدار همبستگي، ۶۱/۶۵ درصد تغييرات شاخص هاي اسپيرومتري را بيان مي کند.
نتيجه گيري: ارايه تحليل همبستگي کانوني در اين پژوهش نشان مي دهد که يک رابطه مستقيم و مثبت بين ترکيب شاخص هاي حداکثر اکسيژن مصرفي و حداکثر تهويه ارادي با شاخص هاي اسپيرومتري وجود دارد.