مقاله همبستگي بين نسبت ارزش افزوده اقتصادي (EVA) به سرمايه با نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۵۵ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: همبستگي بين نسبت ارزش افزوده اقتصادي (EVA) به سرمايه با نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله ارزش افزوده اقتصادي
مقاله ارزش افزوده بازار
مقاله رگرسيون خطي
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح آبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي همبستگي مثبت و معني داري بين نسبت ارزش افزوده اقتصادي به سرمايه  (EVA.Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمايه (MVA.Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ مي پردازد. از رگرسيون خطي براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است. نتايج بررسي بيانگر وجود ارتباط و همبستگي مثبت و معني دار بين EVA.Cap با MVA.Cap در تمامي شرکتهاي مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنين در تک تک صنايع مورد مطالعه به جزء صنايع فلزات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات است، همچنين به منظور بررسي تاثير ميزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضيحي متغير مستقل، شرکتهاي مورد بررسي بر اساس MVA.Cap سال ۱۳۸۶ آنها، به دو گروه مثبت و منفي طبقه بندي شدند.  نتايج آزمون ارتباط مثبت بين متغيرها را در هر دو گروه تاييد مي کند. ضمن اينکه توان توضيحي متغير مستقل در گروه شرکتهاي داراي MVA.Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهاي داراي MVA.Cap منفي، بيشتر است.