مقاله همبستگي صفات زراعي در شرايط آبياري مطلوب و تنش رطوبتي در برنج (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: همبستگي صفات زراعي در شرايط آبياري مطلوب و تنش رطوبتي در برنج (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تنش رطوبتي
مقاله عملكرد شلتوك
مقاله تجزيه عليت
مقاله تجزيه به عامل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي چايي كار صنم
جناب آقای / سرکار خانم: سميع زاده لاهيجي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه هم بستگي صفات زراعي، مرفولوژيك و فيزيولوژيك و تاثير آنها بر عملكرد شلتوك ژنوتيپهاي برنج در دو شرايط آبياري مطلوب و تنش رطوبتي، ۴۹ ژنوتيپ برنج در دو آزمايش جداگانه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. به غير از آبياري كه در شرايط تنش رطوبتي، ۴۰ روز پس از نشاكاري (حدود مرحله پنجه زني ارقام) به طور كامل قطع شد، ساير شرايط آزمايش در دو محيط كاملا يكسان بود. مقايسه ميانگين ژنوتيپ ها، اختلاف معني داري بين آنها در هر دو شرايط محيطي نشان داد. هم چنين تفاوت عملكرد و اجزاي عملكرد هر ژنوتيپ در دو محيط معني دار بود. نتايج ضرايب هم بستگي فنوتيپي نشان داد كه بيشترين هم بستگي مثبت و معني دار با عملكرد شلتوك در محيط آبياري مطلوب متعلق به تعداد خوشه در بوته (۰٫۹۵) و در محيط تنش متعلق به تعداد دانه پر در خوشه (۰٫۹۲) بود. تجزيه رگرسيون گام به گام در شرايط آبياري مطلوب، صفات تعداد خوشه در بوته، ميزان آب نسبي برگ (RWC)، طول برگ پرچم و تعداد خوشه چه در خوشه را به ترتيب به عنوان صفات موثر بر عملكرد شناسايي نمود، در حالي كه در شرايط تنش، به ترتيب صفات تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه در بوته و ميزان آب نسبي برگ، صفات موثر بر عملكرد بودند. نتايج حاصل از تجزيه عليت نشان داد كه در هر دو شرايط محيطي، تعداد خوشه در بوته بيشترين اثر مستقيم مثبت را بر عملكرد شلتوك داشت. تجزيه به عامل ها، چهار عامل اصلي در هر دو شرايط محيطي معرفي نمود كه عامل عملكرد و توليد محصول، عامل فنولوژيك، عامل شاخص برداشت و شكل بوته و عامل كيفيت ظاهري دانه ها نام گذاري شدند. بنابراين، براي گزينش ژنوتيپ هاي با عملكرد دانه بالا و متحمل به تنش رطوبتي در برنج، مي توان صفات تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه در بوته و ميزان آب نسبي برگ را مورد توجه قرار داد و از طريق برآورد شاخص هاي گزينشي مناسب، گزينش هاي هم زماني براي صفات مذكور انجام داد. علاوه بر آن، صفاتي مانند طول خوشه، تعداد خوشه چه در خوشه و طول و عرض برگ پرچم كه هم بستگي معني داري با عملكرد شلتوك در شرايط تنش رطوبتي نشان دادند، در مرحله بعدي اهميت قرار مي گيرند.