مقاله همبستگي ميان بازنمايي وجوه رنگارنگ گفتار و انديشه با تمركز بر سخن غيرمستقيم آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: همبستگي ميان بازنمايي وجوه رنگارنگ گفتار و انديشه با تمركز بر سخن غيرمستقيم آزاد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت شناسي
مقاله بازنمايي گفتار و انديشه
مقاله ژنت
مقاله مك هيل
مقاله سخن غيرمستقيم آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله همبستگي ميان بازنمايي وجوه مختلف گفتار و انديشه را در متون روايي بررسي، و بر سخن غيرمستقيم آزاد تاكيد مي كند. پس از اشاره به بازنمايي گفتار و انديشه از نظر ژنت، در بخش مياني مقاله، به وجوه رنگارنگ گفتار و انديشه از محاكاتي ترين تا خودگوترين حالت اشاره، و همبستگي ميان اين وجوه در پرتو آرا و نظريات صاحب نظران بررسي مي شود. در ادامه از ميان اين وجوه، بر سخن غيرمستقيم آزاد تمركز مي شود و آراي نظريه پردازان از بالي تا چتمن، تولان و سرانجام مك هيل با اشاره به نمونه هاي داستاني مرور مي شود. در پايان، اين نتيجه به دست مي آيد كه وجوه انديشه و گفتار، سخنان و افكار اشخاص داستاني و نيز راوي را بازتاب مي دهد و سخن غيرمستقيم آزاد به سبب ماهيت دوپهلوي خود، به ابهام هنري و نيز كنايه دامن مي زند.