مقاله همبستگي مکاني بين گياهان بوته اي و گندميان چندساله مرتعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۲ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: همبستگي مکاني بين گياهان بوته اي و گندميان چندساله مرتعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيراشکوب
مقاله بوته پرستار
مقاله همبستگي مثبت
مقاله تسهيل
مقاله اکولوژي مرتع
مقاله خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنگجوبرزل آباد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوع رابطه متقابل بين گياهان تاثير بسزايي بر ساختار و ترکيب جوامع گياهي طبيعي دارد. رابطه تسهيل منجر به همبستگي مکاني مثبت بين بوته ها و گياهان زيراشکوب آنها مي شود، و بدين ترتيب به افزايش بقا گياهان در زيراشکوب منجر مي شود. در اين تحقيق نوع و ميزان همبستگي مکاني بين چهار گونه بوته ايAstragalus meschedensis Bunge ، Artemisia kopetdaghensis Krasch، Acantholimon raddeanam Czernjak Acantholimon و  erinaceum (Jaub. & Spach.)Lincz و دو گونه گندمي چندساله و علوفه اي Bromus kopetdaghensis Drobov و Festuca alaica Drobov در رويشگاه طبيعي آنها در منطقه بهار کيش قوچان بررسي شد. نتايج نشان دهنده همبستگي مثبت (اثر تسهيل) بين گياهان بوته اي و گندميان چندساله بود، و در هيچ مورد همبستگي منفي (اثر رقابت) بين آنها مشاهده نشد. از بين بوته هاي پرستار، گونه گون همبستگي بيشتر و گونه هاي کلاه ميرحسن همبستگي کمتري با گندميان داشتند، در حالي که گياه درمنه هيچ گونه همبستگي مثبت يا منفي نشان نداد. از گياهان گندمي مطالعه شده، گونه فستوکا، نسبت به بروموس، همبستگي بيشتري با زيراشکوب بوته ها داشت. بنابراين در اين مطالعه، مناسبترين گونه پرستار گياه بوته اي گون و مناسب ترين گونه ذينفع گياه گندمي فستوکا تشخيص داده شد. يافته هاي اين پژوهش بيانگر نقش و اهميت زياد گياهان بوته اي در حفاظت از گياهان علوفه اي مرتع است. اين نتايج مي تواند در پروژه هاي اصلاح و احيا مراتع به ويژه در روش کپه کاري زير بوته مورد استفاده قرار گيرد.