مقاله همبستگي هوش هيجاني با مهارت هاي ارتباطي مديران بيمارستان هاي آموزشي قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: همبستگي هوش هيجاني با مهارت هاي ارتباطي مديران بيمارستان هاي آموزشي قزوين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله روابط بين فردي
مقاله مديران بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي پوران
جناب آقای / سرکار خانم: كلهر روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ازمل محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: وجود سازمان به ارتباطات وابسته است و به طور معمول مديران بيش تر وقت خود را صرف برقرار کردن ارتباطات مي کنند. بنابراين، شناسايي مهارت هاي ارتباطي و بهبود و توسعه آن از ضروريات سازمان هاي موفق به شمار مي رود.
هدف: مطالعه به منظور تعيين همبستگي هوش هيجاني با مهارت هاي ارتباطي مديران بيمارستان هاي آموزشي قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۷ بر روي ۷۸ نفر از مديران بيمارستان هاي آموزشي قزوين انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه هوش هيجاني شرينگ، مهارت هاي ارتباطي برتون و ويژگي هاي دموگرافيک به شيوه ليکرت جمع آوري شدند. داده ها با آزمون هاي آماري هبستگي پيرسون، تي و آناليز واريانس تحليل شدند.
يافته ها: بين ميزان هوش هيجاني مديران با مهارت بازخورد رابطه مستقيم و معني دار آماري ديده شد (r=0.26) اما بين ميزان هوش هيجاني مديران با دو مهارت کلامي و شنود رابطه معني داري مشاهده نشد. رابطه هوش هيجاني با هيچ يک از ويژگي هاي فردي مديران (سن، جنس، سابقه خدمت، سابقه مديريت و ميزان تحصيلات) از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: مهارت هاي ارتباطي مديران در زمينه بازخورد با هوش هيجاني آنها در ارتباط بود. اما در مورد مهارت هاي کلامي و شنود چنين ارتباطي ديده نشد.