سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سید کریم موسوی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

در این تحقیق چهار ژنوتیپ نخود کابلی به منظور ارزیابی نسبت به تنش خشکی در دو محیط بدون تنش (کاشت پاییزه) و دارای تنش (کاشت بهاره) به صورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه کوهدشت مورد بررسی قرار گرفتند. همبستگی بین عملکرد در دو محیط تنش و بدون تنش ناچیز بود. بر اساس شاخص تحمل به تنش فرناندز ژنوتیپ ۳۱-۶۰-۱۲ کرج هم در شرایط مطلوب (کاشت پاییزه) بیشترین عملکرد دانه (۳۱۹۵ کیلوگرم در هکتار) را داشت و هم با تأخیر در کاشت و مواجه شدن با شرایط تنش خشکی در تاریخ کاشت بهاره با ۱۳۱۴ کیلوگرم در هکتار دارای عملکرد دانه بیشتری بود. همچنین بر اساس شاخص حساسیت محیطی (SSI) ژنوتیپ مزبور دارای مقاومت بیشتری به تنش خشکی بود.