سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شعبان رضا قربانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، سبزوار
فهیمه ابری نائی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، سبزوار

چکیده:

خواص حالت عادی ابررساناهای ) NdBa2-xLaxCu3O7-δ با ) ۰٫۰≤x≤۰٫۳ توسط توان گرماالکتریسیته و ضریب هال مطالعه شدند . با افزایش غلظت آلایش تراکم حامل های بار کاهش می یابد . نتایج به دست آمده از بررسی وابستگی دمایی گرماالکتریسیته ) ) S و نیز ضریب هال ) ) RH,290k و چگالی هال ) ) nH,290k در دمای اتاق وجود یک همبستگی را بین دمای بحرانی ابررسانایی ) ) Tc و چگالی حالت های الکترونی در سطح فرمی ) ) g(εF) نشان می دهد