سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی قاجارسپانلو – عضو هیات علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشا
محمدعلی بهمنیار – عضو هیات علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشا
مینا شهابی – عضو هیات علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشا

چکیده:

در محیط حاوی عناصر سنگین بالا، عناصر روی و کادمیوم دارای اثر سینرژیستی بوده و با افزایش میزان روی حلالیت کادمیوم افزایش یافته و مقدار بیشتری از ریشه به سمت اندام هوائی انتقال می یابد . همچنین زیادی روی در محلول خاک موجب کاهش جذب آهن در گیاه می گردداثر متقابل بین مس و روی در خاک مشاهده گردید و در نتیجه اثر متقابل مس و آهن کمبود جذب آهن در گیاه اتفاق افتاده و از طرف دیگر وجود آهن موجب کاهش جذب مس از محلول خاک می گردد . بعلاوه اثر متقابل مثبت ( سینرژیستی ) تاثیر مس برجذب آهن نیز گزارش گردیده استبا افزایش میزان مس، مقدار بیشتری کادمیوم و منگنز توسط ریشه جذب می شود . همچنین سرب با کادمیوم اثر آنتاگونیسمی دارد یعنی فراوانی هرکدام موجب کاهش در جذب و انتقال دیگری به اندام هوائی گیاه میگرددهدف از تحقیق بررسی اثرات متقابل عناصر سنگین در میزان تجمع آن در خاک و جذب توسط گیاه می باشد