سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رویا حسن نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مسعود گریوانی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مرتضی عظیم زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
شهرام محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جهت تعیین همبستگی برخی صفات با عملکرد و نیز ارتباط آنها با یکدیگر در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ ، شانزده ژنوتیپ مختلف گلرنگ در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در دو رژیم رطوبتی در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان مورد مطالعه قرار گرفتند، پلات های اصلی و فرعی به ترتیب به محیط کشت و ژنوتیپ ها اختصاص یافت و ۱۰ صفت مختلف طی مراحل رشد ارزیابی شدند . نتایج حاصل نشان داد که در شرایط مطلوب رطوبتی وزن بذر در طبق های اولیه و همچنین کل طبق ها، همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دارند در صورتیکه در تنش رطوبتی صفت تعداد روز تا گلدهی همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد نشان داد. طبق نتایج به دست آمده از رگرسیون مرحله ای درشرایط مطلوب رطوبتی صفت طول دوره رویشی و وزن بذر در طبق، و در شرایط تنش پنج صفت تعداد روز تا گلدهی، وزن هزار دانه طبق های اولیه، تعداد کل طبق، وزن هزار دانه در کل طبق ها و طول دوره رویشی وارد مدل شدند . نتایج تجزیه ضرایب مسیر در شرایط مطلوب رطوبتی نشان داد که وزن بذر در طبق اولیه بیشترین تأثیر مستقیم را بر عملکرد دارد و در شرایط تنش به ترتیب وزن ه زار دانه طبق های اولیه، تعداد کل طبق ها و تعداد روز تا جوانه زنی بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد نشان دادند.