سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین عزیزپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
عزیز آفرینش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک هیبریدهای ذرت بر عملکرد دانه، این تحقیق در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول انجام شد. در این آزمایش ۱۱ هیبرید متوسط رس و دیررس ذرت دانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار از لحاظ صفات عملکرد دانه، تعداد کل دانه در بلال، طول بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، قطر بلال، وزن هزاردانه، درصد چوب بلال، فاصله بین ظهور گرده تا ظهور کاکل، تعداد برگ در گیاه، ارتفاع بلال از سطح زمین، درجه روز رشد تا ظهور گرده، درجه روز رشد تا ظهور کاکل، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات تاثیر گذار روی آن بیان داشت که صفات شاخص برداشت، تعداد کل دانه در بلال، طول بلال و فاصله بین ظهور گرده تا ظهور کاکل تاثیر مستقیمی روی عملکرد دانه گذاشته و به عنوان صفات رده اول تاثیرگذار روی عملکرد دانه محسوب می شوند. صفات مذکور توانایی توجیه ۸۲ % از تغییرات عملکرد دانه را دارا بودند. صفات ارتفاع بلال، درجه روز رشد تا ظهور کاکل، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد برگ در گیاه، قطر بلال، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، درصد چوب بلال، درجه روز رشد تا ظهور گرده اثرات غیرمستقیمی از طریق سایر صفات روی عملکرد دانه داشتند و به عنوان صفات رده دوم برای عملکرد دانه محسوب شدند . لذا جهت بهبود پتانسیل عملکرد دانه ذرت می توان از این خصوصیات استفاده کرد.