سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ولی اله رامئه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
عبدالمجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان
قدرت اله سعیدی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور برآورد قابلیت توارث خصوصی برای خصوصیات مرفوفنولوژی، عملکرد، اجزا عمل کرد، تلاقی های دای آلل ٨ لاین و رقم کلزا در نسل های F1 و F2 به روش گریفینگ مورد بررسی قرار گرفتند . برآورد نسبت میانگین مربعات قابلیت تر کیب عمومی (GCA) به میانگین مربعات قابلیت تر کیب خصوصی (SCA) معنی دار و قابلیت توارث خصوصی نسبتًا بالا برای تعداد روز تا شروع گلدهی ، ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدن ، وزن هزار دانه برای هر دو نسل F1 و F2 و همچنین برای تعداد روز تا خاتمه گلدهی و طول دوره گلدهی در نسل F1 حا کی از اهمیت بیشتر اثرات افزایشی ژن ها و کارایی بالای انتخاب برای بهبود آن ها بود . برای مابقی خصوصیات در هر دو نسل اثرات غیر افزایشی ژن ها از اهمیت بیشتری برخور دار بود . از آنجایی که نسل های F1 و F2 در طی دو سال متوالی مورد بررسی قرار گرفتند , لذا سهم دو محیط می تواند در برآورد پارامترهای ژنتیکی ازجمله قابلیت توارثمتفاوت باشد با وجود این ضریب همبستگی هرصفت در دو نسل بعنوان قابلیت توارث استاندارد محسوب شده که اثر محیطی در آن خنثی می شود. نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی برای صفات روز تا شروع گلدهی , روز تا رسیدن , ارتفاع بوته و وزن هزاردانه برای دو نسل به ترتیب برابر ۰/۸۵، ۰/۶۷، ۰/۷۲، و ۰/۷۵ بود و قابلیت توارث خصوصی صفات مزبور در نسل F1 به ترتیب برابر ۰/۸۷، ۰/۶۷، ۰/۳۱، و ۰/۵۹ و در نسل F2 نیز به ترتیب برابر ۰/۸۰، ۰/۴۴، ۰/۳۲، و ۰/۴۸ بود. برای مابقی صفات که دارای قابلیت توارث پایینی بودند همبستگی آن هادر طی دو نسل نیز از مقادیر پایینی برخوردار بود.