سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی چنگیزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شهاب خاقانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
شهره خاقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

مهمترین روش برای انتخاب ژنتیپ هایی با عملکرد بالا، شناسایی صفات مهم و موثر در عملکرد بذر در گیاه می باشد. بدین منظور ۱۰ ژنوتیپ محلی شامل لوبیای سفید، قرمز و چیتی انتخاب گردید و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار کشت گردید. در این مطالعه ۱۸ صفت شامل صفات رویشی، زایشی و صفات مربوط به عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که در همه ژنوتیپ ها بین صفات در سطح ۱% اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بالاترین ضریب همبستگی مثبت با عملکرد دانه در مورد دو صفت تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه مشاهده شد.