سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز یاراحمدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
علیرضا چگنی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
ابراهیم جعفری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
محسن محمد طاقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

به منظور تعیین همبستگی فنوتیپی صفات پرواربندی و برخی از صفات لاشه، ۱۵۰ رأس بزغاله نر لری مورد استفاده قرار گرفت . بزغاله ها در سن ۵ ± ۹۰ روزگی از شیر گرفته شدند و به مدت ۹۰ ، ۱۰۵ و ۱۲۰ روز در مرتع پروار و در پایان دوره پروار ۴۸ رأس از آنها کشتار و به ر وش ایرانی تجزیه لاشه شدند. پس از تصحیح داده ها ضرایب همبستگی با استفاده از نرم افزار ( ۱۱٫۵) SPSS آنالیز و محاسبه گردید . همبستگی فنوتیپی وزن تولد و وزن از شیرگیری با صفات پروار معنی دار بود (۰/۰۱>P) همبستگی وزن تولد و وزن شیرگیری با وزن شروع و وزن نهائی پر وار به ترتیب ۰/۵۵ ، ۰/۳۶ ، ۰/۶۰ و ۰/۵۳ به دست آمد. بین صفات وزن اولیه و نهائی دوره پروار با صفات وزن لاشه همبستگی مثبت و معنی داری (۰٫۰۱>P) . بین درصد چربی لاشه با وزن زنده بدن و وزن لاشه گرم رابطه مثبت و خیلی معنی داری وجود داشت (۰/۰۱>P) بین صفات رشد قبل از شیرگیری و صفات رشد پس از شیرگیری و برخی از صفات لاشه همبستگی مثبت و کاملاً معنی داری وجود دا رد. بین درصد چربی لاشه درصد گوشت لخم و درصد استخوان لاشه همبستگی منفی مشاهده گردید که ضرائب به ترتیب برابر ۰/۴۸- و ۰/۵۱- بود. این همبستگی منفی بیانگر این مطلب است که با افزایش درصد چربی، درصد گوشت لاشه کاهش یافته است . همبستگی درصد گوشت لخم با چربی قطعات لاش ه منفی بود که نشان می دهد با افزایش چربی قطعات لاشه از میزان گوشت لخم آن قطعات کاسته شده و افزایش وزن بزغاله ها در بعد از پروار ۱۲۰ روزه , ناشی از افزایش چربی است و پروار بزها بعد از این موقع صرفه اقتصادی ندارد.