مقاله همخواني نمره ارزشيابي استاد توسط دانشجويان با نمره خودارزيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: همخواني نمره ارزشيابي استاد توسط دانشجويان با نمره خودارزيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي استاد
مقاله خودارزيابي
مقاله دانشجو
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكورنيا عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فكور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: الهام پور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرزاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: چعب فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقايسه نتايج ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان با نمره خودارزيابي اساتيد مي تواند به شناخت نقاط قوت و ضعف سيستم ارزشيابي کمک کند و در دستيابي به هدف ارزشيابي که ارتقاي کيفيت مي باشد مفيد واقع گردد. اين مطالعه با هدف بررسي همخواني نتايج خودارزيابي اساتيد با ارزشيابي دانشجويان از آنان در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز انجام گرفت.
روش ها: مطالعه از نوع همبستگي بوده و جامعه و نمونه پژوهش کليه دانشجويان و اعضاي هيات علمي غيرباليني دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بودند که در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ در دانشکده هاي مختلف به آموزش اشتغال داشتند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي بر اساس مقياس ليکرت، شامل ۱۵ سوال ۵ گزينه اي بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15 تجزيه و تحليل شد.
نتايج: ضريب همبستگي بين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان و نمرات خودارزيابي اساتيد ۰٫۱۵۸ بود .(p=.034) ميانگين نمرات خودارزيابي اساتيد ۴٫۵۳±۰٫۳۶ و ارزشيابي آنان توسط دانشجويان ۴٫۰۴±۰٫۳۹ بود (p=.0001 و t=13.34). ميانگين نمره خودارزيابي بيش از۹۰ درصد اساتيد بالاتر از ۴ (در حد عالي) بود.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد بين نمرات ارزشيابي استادان توسط دانشجويان و نمره خودارزيابي آنان همبستگي ضعيفي وجود دارد. با توجه به اهميت ارزشيابي هاي دانشجويي بايد زمينه هايي براي جلب نظر اساتيد و پذيرش نتايج اين ارزشيابي فراهم نمود.