سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعلی طبرسا – مدیرگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ضرورت و لزوم استقرار نظام کنترل به منظور حفظ و بقا هر موجود زنده و به تبع آن سازمان ها مورد وفاق صاحبنظران مدیریت می باشد همچنینحصول اطمینان از جهت اجرای عملیات متناسب با اهداف راهبردهای سازمان تنها در سایه وجود نظام کنترل یا بازخورد میسر می شود اما درک دقیق و صحیح ا زمقوله کنترل اعم از مفهوم محتوی و کارکردهای آن به منظور طراحی نظام کنترل کارامد و اثربخش یکی از زمینه های تحول، بهبود و ارتقا کارامدی هر سیستم بویژه نظام مدیریت دولتی در کشور ما می باشد دراین راستا شناسایی نارسایی های نظام کنترل فعلی در بخش دولتی بویژه از حیث تعدد و تنوع مراجع کنترل و متعاقبا بازسازی و نوسازی فرایند نظام های کنترل با رویکرد تحلیل گرایی و هدف سازی از موضوعاتی است که چنانچه در کانون توجه قرار گیرد می توان به افزایش اثربخشی نظام کنترل همراه با ارائه و راه حل هایمناسب از موضوعاتی است که موضوع نوشتار حاضر می باشد.