مقاله همراهي بين ديابت قندي نوع دو و هيپوتيروئيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: همراهي بين ديابت قندي نوع دو و هيپوتيروئيدي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوتيروئيديسم
مقاله ديابت قندي نوع دو
مقاله هيپوتيروئيدي اتوايميون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اخي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهار عادله
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع بالاي ديابت و هيپوتيروئيدي در جامعه و اختلالات ناشي از همراهي اين دو بيماري، اين مطالعه با هدف بررسي همراهي بين ديابت نوع دو با هيپوتيروئيدي طراحي گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه که به صورت مورد – شاهدي انجام شد ۱۰۳ بيمار ديابتي نوع دو و ۱۰۳ فرد سالم تحت بررسي قرارگرفتند. هر دوگروه از نظر سن و جنس و سابقه مثبت بيماري تيروئيد در خانواده با هم همانندسازي شدند. سطح سرمي هورمون هاي تيروئيديAnti-thyroid peroxidase antibody (Anti-TPO)،FBS ، تريگليسريد، کلسترول،HDL  و LDL در تمامي افراد مورد مطالعه تحت سنجش قرار گرفت. داده ها پس از ثبت با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و T-test و X2 مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: از ۱۰۳ فرد مورد مطالعه در هر دو گروه مورد و شاهد ۱۴ نفر مرد (۱۳٫۵ درصد) و ۸۹ نفر زن (۸۶٫۵ درصد) بودند. شيوع هيپوتيروئيدي در گروه ديابتي ۱۷٫۵ درصد و در گروه شاهد ۲۶٫۲ درصد بدست آمد که اختلاف معني دار نداشت (P>0.05). نوع هيپوتيروئيدي در ۲۸ درصد موارد جمعيت ديابتي و ۵۵ درصد افراد گروه کنترل از نوع اتوايميون بود (P<0.05).
استنتاج: نتايج اين مطالعه نشان داد که شيوع هيپوتيروئيدي در افراد ديابتي مانند شيوع آن در جمعيت عمومي بالاست. با توجه به اثرات دو بيماري بر روي يکديگر، توصيه ميشود تمام بيماران ديابتي از نظر اختلالات تيروئيد تحت ارزيابي و درمان مناسب قرار گيرند.