مقاله همراهي نظريه جايگاه مهار سلامت و عزت نفس با فعاليت جسماني در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: همراهي نظريه جايگاه مهار سلامت و عزت نفس با فعاليت جسماني در دانشجويان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت جسماني
مقاله جايگاه مهار سلامت
مقاله عزت نفس
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سيستاني مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تامين نيازهاي حرکتي افراد، توان آينده جامعه را به طور معجزه آسايي افزايش مي دهد. تحقيقات صورت گرفته در زمينه تاثير عزت نفس و جايگاه مهار سلامت در ايجاد و بروز رفتارهاي بهداشتي سبب گرديده که اين مفاهيم، چارچوبي علمي در مباحث بهداشتي و روانشناسي سلامت فراهم آورند. پژوهش حاضر به بررسي همراهي فعاليت جسماني با عزت نفس و نظريه جايگاه مهار سلامت در دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار پرداخته است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه مورد – شاهدي است که ۷۴ دانشجوي ورزشکار براي گروه مورد و ۷۴ دانشجوي غيرورزشکار براي گروه شاهد از دانشگاه علوم پزشکي گناباد انتخاب شدند. داده ها پس از تکميل پرسشنامه هاي جمعيت شناختي، عزت نفس و “نسخه ب” ابزار جايگاه مهار سلامت با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه، رگرسيون لجستيک، مجذور کاي، ضريب همبستگي پيرسون و تي مستقل در نرم افزار SPSS 11.5  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: طبق نتايج اين مطالعه در دانشجويان ورزشکار، ميانگين نمره باورهاي دروني ۷/۳±۵۱/۲۸، افراد موثر ۹/۴±۸۹/۲۰ و شانس ۷/۳±۶۷/۱۴ بود که در غيرورزشکاران به ترتيب ۶/۴±۸۷/۲۷، ۹۷/۴±۶۴/۲۱ و ۶۴/۴±۴۸/۱۵ بود که اين تفاوت ها معنادار نبودند. اما گروه ورزشکاران از عزت نفس بالاتر و معناداري نسبت به گروه غيرورزشکار (۲/۳۱ در مقابل ۷۹/۲۸) برخوردار بودند
(P<0.02).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که دانشجويان ورزشکار از عزت نفس بالاتري نسبت به گروه غيرورزشکار برخورداند. اما نظريه جايگاه مهار سلامت با فعاليت جسماني همراهي نداد.