مقاله همراهي پلي مورفيسم ۱۱۳۱T>C آپوليپوپروتئين A5 با نمايه چربي ها در جمعيت بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: همراهي پلي مورفيسم ۱۱۳۱T>C آپوليپوپروتئين A5 با نمايه چربي ها در جمعيت بابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوليپوپروتئين A5
مقاله پلي مورفيسم
مقاله تري گليسريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حلال خور سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدفرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان كريم اله
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: نديمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدپاشا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ژن آپوليپوپروتئين A5 نقش مهمي در تنظيم چربي هاي پلاسما ايفا مي کند و نقص پروتئين حاصل از آن باعث افزايش تري گليسريد پلاسما مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي اثر پلي مورفيسم شايع اين ژن در جمعيت بابل، جهت تعيين همراهي آن با نمايه چربي هاي پلاسما انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي ۱۹۹ نفر از جمعيت بابل جهت انجام آزمايشات روتين به آزمايشگاه پارس بابل مراجعه کردند، انجام شد. افراد به دو گروه تري گليسريد پايين (۹۹ نفر با تري گليسريد کمتر از ۱۰۳mg/dl) و تري گليسريد بالا (۱۰۰ نفر با تري گليسريد بيشتر از ۱۵۰mg/dl) زير نظر پزشک متخصص و با توجه به سابقه و پرونده آنها، تقسيم شدند. ميزان متغيرهاي بيوشيميايي و تن سنجي (BMI, W/H) آن ها اندازه گيري شد. قطعه ژن مورد نظر با روشPCR  تکثير و پلي مورفيسم با روش RFLP و با استفاده از آنزيم MseI تعيين و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: فراواني الل C در جمعيت با تري گليسريد بالا ۲۱/۰ و در جمعيت با تري گليسريد پايين ۱۱/۰ بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (p=0.02). همچنين همراهي معني داري بين تري گليسريد سرم (p=0.016) و حضور الل C در دو گروه تري گليسريد بالا و تري گليسريد پايين يافت شد. حمل الل C در مقابل ژنوتيپ TT شانس تري گليسريد بالا را ۱٫۹۷ برابر افزايش داد (فاصله اطمينان (۳٫۶۸-۱٫۳۵=%۹۵).
نتيجه گيري: نتيجه اين مطالعه نشان داد که بين پلي مورفيسم -۱۱۳۱T>C آپوليپوپروتئين A5 با ميزان تري گليسريد در انسان ارتباط وجود دارد. بنابراين بررسي ژنتيکي افراد با تري گليسريد بالا جهت بررسي وجود الل و شناسايي افراد در معرض خطر بيماريهاي قلبي – عروقي پيشنهاد مي گردد.