مقاله همسانه سازي جايگاه کاتاليتيک اگزوتوکسين A سودوموناس آيروژينوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۲۴ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: همسانه سازي جايگاه کاتاليتيک اگزوتوکسين A سودوموناس آيروژينوزا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آيروژينوزا
مقاله کلونينگ
مقاله اگزوتوکسين آ
مقاله جايگاه کاتاليتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم حبيبي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: بيات ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيهان اميرهمايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنتي بادي بر عليه اگزوتوکسين A سودوموناس آيروژينوزا مي تواند در ايمونوتراپي همراه با درمان آنتي بيوتيکي در بيماران دچار سوختگي شديد استفاده گردد. اگزوتوکسين A يکي از فاکتورهاي بيماريزاي سودوموناس آيروژينوزا است که از سه جايگاه اتصال دهنده، انتقال دهنده و کاتاليتيک تشکيل شده است. هدف از اين مطالعه توليد نوترکيب جايگاه کاتاليتيک اگزوتوکسين A اين ميکرواورگانيسم، جهت توليد آنتي بادي بر عليه آن مي باشد.
روش بررسي: نمونه هاي سودوموناس آيروژينوزا از بيماران دچار سوختگي نوع دو و سه بستري در بيمارستان آيت اله موسوي زنجان، جدا و با روش هاي کشت و انجام آزمايشات بيوشيميايي شناسايي گرديد .DNA باکتري استخراج و وجود ژن اگزوتوکسين A روي کروموزوم باکتري از طريق PCR تاييد گرديد. جايگاه کاتاليتيک اگزوتوکسين A توسط PCR تکثير و محصول PCR و پلاسميد توسط آنزيم هاي برش دهنده محدودالاثر، برش داده شدند. محصول PCR و پلاسميد پس از الحاق به باکتري ميزبان E. coli BL21(DE3) تراريخت گرديد. کلون ها با واکنشPCR ، هضم آنزيمي و توالي يابي غربالگري و تاييد گرديدند.
يافته ها: توالي بازهاي منطقه کاتاليتيک اگزوتوکسين A با اطلاعات بانک ژني مقايسه و ميزان تشابه آن ها ارزيابي گرديد. نتايج بيانگر عدم وجود تغيير در ژنوم آن در سوش هاي مورد مطالعه در کشور بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ۹۰ درصد باکتري هاي جدا شده داراي سم اگزوتوکسين A بوده و سوش هاي جدا شده از ايران نيز با توالي هاي گزارش شده در بانک ژن بين المللي مشابه بودند.