مقاله همسانه سازي کارکردي ژنهاي مقاومت به بلايت ديررس سيب زميني در ژنوتيپ محک سولانوم دميسوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۶۳۷ تا ۶۴۶ منتشر شده است.
نام: همسانه سازي کارکردي ژنهاي مقاومت به بلايت ديررس سيب زميني در ژنوتيپ محک سولانوم دميسوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسانه سازي
مقاله همولوگ هاي R3 R2
مقاله Ma.R9
مقاله بلايت ديررس
مقاله سولانوم دميسوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضويان سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نجات بوشهري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ون در ووسن ادوين
جناب آقای / سرکار خانم: ووسن جك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارقام محک دميسوم جهت تعيين نژاد ايزوله هاي پاتوژن اهميت جهاني دارند. شناسايي آلل هاي جديد مقاوم در برابر ايزوله هاي پاتوژن جهت ايجاد مقاومت پايدار از موارد مورد تاکيد به نژادگران گياهي است. مطالعات اخير، نشان دهنده حضور ژن ها يا آلل هاي همولوگ R3 و R2 در ژنوتيپ Ma.R9 سولانوم دميسوم مي باشد. با توجه به مقاومت اين ژنوتيپ در مطالعات مختلف در برابر ايزوله هاي شايع، شناسايي و همسانه سازي ژن هاي مقاوم موجود در آن با روش ژن کانديد مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتايج اين آزمايش براي نخستين بار وجود ژن R3a در اين ژنوتيپ به تاييد رسيد. از سوي ديگر از بين همولوگ هاي ژن R2، همولوگ فعال اين ژن همسانه سازي و توالي يابي گرديد و فعاليت مشابه آن با ژن R2 با روش اينفيلتراسيون همزمان تاييد گرديد. لذا براي نخستين بار، گزارش وجود دو ژن با واکنش متفاوت در برابر ايزوله هاي پاتوژن در اين ژنوتيپ مي تواند دليلي بر پايداري نسبي اين ژنوتيپ در برابر ايزوله هاي مختلف مورد مطالعه در کشورها و سال هاي مختلف باشد. همچنين نتايج اين آزمايش تاييدي بر کارايي بالاي روش افکتوروميکس درجهت شناسايي ژن ها و آلل هاي جديد مي باشد. همخواني دو ژن R2 و همولوگ آن در سطح اسيدآمينه نشان دهنده حفظ شدگي کامل ناحيه LRR و حذف، اضافه و جانشيني در بين واحدهاي ناحيهNBS  مي باشد.