سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام حسینی ابهری – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهانگیر حیدرنژاد – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین معصومی – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر حسینی پور – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از ویروسهای مخرب چغندرقند در بسیاری از نقاط ایران BCTV است. به منظور تعیین جایگاه تکاملی جدایه BCTV استان کرمان در میان جدایه های این ویروس در دنیا، ژن پروتئین پوششی (Coat Protein)همسانه سازی و تعیین توالی گردید. بدین منظور، ابتدا DNA ویروس از نمونه های برگی چغندرقند که توسط زنجره ناقل (Cirulifer haematoceps) آلوده شده بودند، استخراج و ژن CP با استفاده از آغازگرهای BCTV-F و BCTV-R در دستگاه PCRتکثیر گردید. همسانه سازی طی مراحل transformation, ligation و انتخاب کلنی های حاوی پلاسمید نوترکیب انجام گرفت. بعد از تعیین توالی ژن پروتئین پوششی BCTV، جهت تعیین جایگاه تکاملی ویروس در میان جدایه های مختلف دنیا توسط نرم افزار DNAMAN، درخت فیوژنتیکی رسم شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جدایه ایرانی BCTV برخلاف گزارشات قبلی با مقادیر بالای Bootstrap (100% از تمام جدایه های این ویروس روی چغندرقند و سایر گیاهان زراعی در دنیا متمایز بوده و در یک گروه تکاملی جداگانه قرار می گیرد.