سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد سعید حجازی – گروه بیوتکنولوژی داروئی، دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز &
رضا آذربایجانی – مرکز تحقیقات کاربردی دارویی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
لاله زرشکی نوبر – مرکز تحقیقات کاربردی دارویی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
یاشار محمدزاده صدیق – مرکز تحقیقات کاربردی دارویی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

در پروکاریوتها، آنزیم RNA پلیمراز (آنزیم سنتز کننده RNA) به لحاظ ساختاری از ۵زیرواحد تشکیل می شود که مشتمل بر دو زنجیرهα٢) α)، یک زنجیره β ، یک زنجیره β΄ و یک زنجیره σ است که هر یک وظایف مشخصی در این فرایند ایفاء می کنند. زنجیره σ در حالت اتصالی به زیرواحدهای دیگر ( هولوآنزیم ) به شناسایی پروموتور ژن مورد رونویسی می پردازد. زنجیره α در ناحیه دیگری از پروموتور به بازکردن دو زنجیره RNA از همدیگر می پردازد و در نهایت زیر واحد β به ریبو نوکلئوتیدها پیش از سنتز RNA می چسبد و ׳βبه DNA الگو اتصال می یابد.
همولوژی بالا و پلی مورفیسم در حد تک نوکلئوتید موجود در توالی ژن کدکننده زنجیره ׳β امکان می دهد که در تحقیقات فیلوژنتیکی و طبقه بندی ارگانیسم های مختلف حتی در سطوح گونه ای و زیرگونه ای، توالی این ژن، به عنوان معیاری جهت تفرق و تمایز این گونه ها و زیرگونه ها ابزار مفید و مناسبی باشد.
در این پژوهش جهت تکثیر و تعیین توالی ژن کدکننده زنجیره ׳β ابتدا باکتری Streptomyces rimosus در محیط کشت اختصاصی ISP2 رشد داده شد و DNA ژنومیک به روش اختصاصی استخراج شد. سپس با استفاده از DNA استخراج شده به عنوان DNA الگو بخشی از بررسی های حاصل از مقایسه DNA تعیین توالی شده نشان داد که قطعه مزبور ناحیه ای از ژن ׳β را کد می کند که با ژن کد کننده زنجیره ׳β از آنزیم RNA پلیمراز دز دو باکتری Streptomyces avermitilis و Streptomyces coelicolor همولوژی یکسان و برابر ۹۳% دارد. نتایج حاصل از الایمنت در سطح اسید آمینه نشان داد که DNAی تکثیر یافته ۷۰ اسید آمینه را کد می کند که زنجیره اسید آمینه مزبور همولوژی معادل ۹۴% با زنجیر پپتیدی ׳β از آنزیم RNA پلیمراز در باکتری های Streptomyces coelicolor و Streptomyces avermitilis دارد که از نظر بیوانفورماتیک همولوژی بسیار بالائی است.
نتایج این توالی بابی به عنوان یک زنجیره ۲۱۰ نوکلئوتیدی از ژن کد کننده زنجیره پلی پپتیدی ׳β از آنزیم RNA پلیمراز از باکتری Streptomyces rimosus در بانک اطلاعات جهانی
(NCBI (National Center for Biotechnology Information ثیت گردید که در سایت مربوطه به آدرس www.ncbi,nlm.nih.gov قابل دسترسی است.