سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد سعید حجازی – دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز & مرکز تحقیقات کاربردی دارو
لاله زرشکی نوبر – مرکز تحقیقات کاربردی داروئی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رضا آذربایجانی – مرکز تحقیقات کاربردی داروئی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عبدالحسین کاظمی – دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

آمینو اسید پرمئازها به عنوان دسته مهمی از آنزیم های انتقال دهنده نقش حیاتی در سلول های زنده گوناگون ایفا می کنند. این دسته از آنزیم ها از جنبه های بیوشیمیایی و ژنتیکی مورد بررسی های گوناگون قرار گرفته اند. شناسایی و توالی یابی اعضای مختلف از این گروه از آنزیم ها، اولین سند را جهت شناسایی و دسته بندی فیلوژنیکی گیاهان و موجودات مختلف شامل باکتری ها و مخمرها فراهم کرده است.
به عبارت دیگر، مطالعات توالی یابی نشان داده اند که تشابه زیادی در توالی ژن این آنزیم در موجودات گوناگون وجود دارد که می توان از آن به عنوان یک ابزار بیولوژیکی در تحقیقات فیلوژنیکی ازآن سود جست.
از اینرو، مطالعه ساختار ژنتیکی اطلاعات توالی و نحوه فعالیت این آنزیم می تواند یک نقش کلیدی در مطالعه سوش ها ی مختلف باکتری استرپتومایسس که یک منبع مهم برای تولید آنتی بیوتیک ها و آنزیم ها و پروتئین های ترشحی گوناگون است، داشته باشد.
لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا ژن کد کننده آنزیم آمینواسید پرمئاز را از باکتری Streptomyces minoensis همسانه سازی کرده و توالی آن را تعیین کنیم.