سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد سعید حجازی – دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز & مرکز تحقیقات کاربردی دارو
لاله زرشکی نوبر – مرکز تحقیقات کاربردی داروئی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رضا آذربایجانی – مرکز تحقیقات کاربردی داروئی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عبدالحسین کاظمی – دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

آمینواسید پرمئازها به عنوان دسته مهمی ازآنزیمهای انتقال دهنده نقشی حیاتی درسلولهای زندة گوناگون ایفا می کنند. این دسته از آنزیمها از جنبه های بیوشیمیایی و ژنتیکی مورد بررسی های گوناگون قرار گرفته اند. شناسایی و توالی یابی اعضای مختلف از این گروه از آنزیمها، اولین سند را جهت شناسایی و دسته بندی فیلوژنیکی گیاهان و موجودات مختلف شامل باکتریها و مخمرها فراهم کرده است.
به عبارت دیگر، مطالعات توالی یابی نشان داده اند که تشابه زیادی در توالی ژن این آنزیم در موجودات گوناگون وجود دارد که می توان از آن به عنوان یک ابزار بیولوژیکی در تحقیقات فیلوژنیکی از آن سود جست.
از اینرو، مطالعة ساختار ژنتیکی، اطلاعات توالی و نحوة فعالیت این آنزیم میتواند یک نقش کلیدی در مطالعه سوشهای مختلف باکتری استرپتومایسس که یک منبع مهم برای تولید آنتی بیوتیکها و آنزیمها و پروتئینهای ترشحی گوناگون است، داشته باشد.لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا ژن کد کننده آنزیم آمینو اسید پرمئاز را از باکتری Streptomyces minoensis همسانه سازی کرده و جهت رسیدن به این منظور باکتری در محیط کشت اختصاصی رشد داده شد و DNA ژنومیک آن استخراج شده و با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز و DNA ژنومیک استخراج شده به عنوان DNA الگو قسمتی از ژن مذکور تکثیر شد. DNA تکثیر یافته توالی یابی شده و نتایج توالی یابی به عنوان یک زنجیره ۴۶۵ نوکلئوتیدی از ژن کدکننده آنزیم آمینو اسید پرمئاز از باکتری Streptomyces minoensis ثبت شد.