سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا آقا صادقی – بخش هپاتیت و ایدز_ انستیتو پاستور ایران_ تهران
سید مهدی سادات –
صفیه امینی –
فرزین روحوند –

چکیده:

عفونتهای ناشی از ویروس هپاتیت C یکی از مسائل بسیار عمده بهداشت جهانی می باشد. آنتی ژن کپسید یا Core ویروس هپاتیت c یکی از کلیدی ترین پروتئینهای این ویروس در پاتوژنز و بحثهای تشخیصی مربوط به این ویروس می باشد. بسیاری از مسائل مربوط به بیماری زائی این آنتی ژن از قبیل اتصال به RNA و DNA و فعالیتهای مربوط به تغییر مسیرهای ابراز ژن های اصلی، آپوپتوز، ترانسفورماسیون و تداخل در سیستم ایمنی در سلولهای میزبان مربوط به بخش هیدروفیل (آمینواسید ۱۲۲-۲) پروتئین Core ویروس هپاتیت C می باشد.
از آنجا که برای فعالیتهای تحقیقی و تشخیصی به مقادیر زیادی از بخش هیدروفیلیک این پروتئین در شکل ساختمان طبیعی و Native احتیاج است در تحقیق حاضر برای نخستین بار امکان تولید انبوه و تخلیص آن در شکل طبیعی با کاربرد سیستم پروموتری araBAD و T7 تحت القاء آرابینوز، صورت گرفت. ژن مربوطه پس از تکثیر به روش PCR و کلونینگ در وکتور pIVEX2.3 و تایید سکانس و ساختار نهائی به وسیله آنالیز هضمی، در باکتری BL21-AI ترانسفورم و پس از بهینه سازی شرایط بیان، تخلیص پروتئین توسط ستون آگاروز ژل Ni-NTA صورت گرفت و بازدهی برابر ۳/۵ mg/L برای پروتئین تخلیص شده بدست آمد. بررسی های ایونولوژیک توسط وسترن بلات با مونوکلونال آنتی بادی های علیه HCV Core و نتایج آزمایشات الایزا در قابلیت اتصال این آنتی ژن به Fcγانسانی نشان دهنده آن بود که پروتئین در شکل ساختمانی کاملاًً طبیعی (Native) بدست آمده است و در نتیجه امکان بکارگیری آن در کاربردهای تشخیصی و تحقیقی را به طور کامل دارا می باشد.