مقاله همسنگ زيستي دو نوع بلوس كلوزانتل توليد شده با مواد اوليه مختلف در گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: همسنگ زيستي دو نوع بلوس كلوزانتل توليد شده با مواد اوليه مختلف در گوسفند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فارماكوكينتيك
مقاله كلوزانتل
مقاله گوسفند
مقاله همسنگ زيستي (بيواكووالانسي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جاهدي نيا مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات همسنگ زيستي (بيواكووالانسي)، روش علمي مطمئن براي ارزيابي كيفيت داروهاي ژنريك و بررسي خصوصيات فارماكوكينتيكي آنها در مقايسه با داروهاي مرجع مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي همسنگ زيستي دو نوع بلوس كلوزانتل ساخته شده توسط يكي از شركت هاي داخلي با مواد اوليه از دو منبع مختلف بوده است. تعداد ۳۰ راس گوسفند به دو گروه ۱۵ تايي تقسيم شدند و به علت طولاني بودن نيمه عمر دارو، مطالعه به روش موازي انجام شد. در گروه اول (گروه آزمون) به هر گوسفند يك بلوس ۵۰۰ ميلي گرمي كلوزانتل با مواد اوليه يك شركت اسپانيايي و در گروه دوم (گروه مرجع)، به همان ميزان داروي گروه آزمون، داروي كلوزانتل با منشا سازنده اصلي (يانسن بلژيك) به گوسفندان خورانده شد. از تمامي گوسفندان در زمان هاي ۰، ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۳۲، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از تجويز دارو خونگيري از وريد وداج به عمل آمد. ميزان كلوزانتل موجود در سرم گوسفندان توسط سيستم HPLC اندازه گيري گرديد. پس از تعيين نمودارهاي غلظت خوني براي هر گوسفند، ميانگين غلظت خوني هر مرحله خونگيري و شاخص هاي فارماكوكنيتيكي مختلف شامل  Cmax(حداكثر غلظت خوني)، Tmax (زمان رسيدن به حداكثرغلظت خوني)، AUC (سطح زير منحني) t1.2، (نيمه عمر) و Kel (ثابت حذف) براي هر دارو محاسبه گرديد. براي تعيين همسنگ زيستي دو دارو، از مقايسه AUC،Cmax  و  Tmaxو آزمون فاصله اطمينان استفاده شد. همچنين مقايسه اين پارامترها با آزمون t-student نشان داد كه تفاوت معني داري بين شاخص هاي فارماكوكينتيكي دو دارو وجود ندارد و اين شاخص ها در فاصله اطمينان ۱۲۰-۸۰ قرار داشتند. با توجه به اين كه بين پارامترهاي فارماكوكينتيك گروه آزمون و مرجع از نظر آماري اختلاف معني داري وجود نداشت و پارامترهاي مورد نظر در فاصله اطمينان قابل قبول از نظر مراجع بين المللي قرار داشتند، مي توان ادعا كرد كه دو داروي كلوزانتل تهيه شده با مواد اوليه از دو منبع مختلف، با يكديگر زيست همسنگ هستند.