مقاله همه گيرشناسي چاقي و لاغري و ارتباط آنها با فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر ۱۲-۱۴ ساله شهر سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: همه گيرشناسي چاقي و لاغري و ارتباط آنها با فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر ۱۲-۱۴ ساله شهر سبزوار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همه گيرشناسي
مقاله چاقي
مقاله لاغري
مقاله نوجواني
مقاله فعاليت بدني
مقاله الگوي رژيم غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي اميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: چمري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بروغني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر بررسي همه گيرشناسي چاقي و لاغري و ارتباط آنها با فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر ۱۲-۱۴ ساله شهر سبزوار بود. اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۸ روي ۶۵۰ نوجوان پسر ۱۲-۱۴ ساله شهر سبزوار انجام شد. نمونه هاي آماري از تمامي ۲۶ مدرسه راهنمايي سطح شهر و به صورت تصادفي بر اساس ميزان جمعيت هر مدرسه و نسبت آن به کل جمعيت دانش آموزان در هر پايه تحصيلي انتخاب شدند. قد و وزن نوجوانان به روش استاندارد اندازه گيري و شاخص توده بدني (Body Mass Index-BMI) محاسبه شد. وضعيت لاغري، اضافه وزن و چاقي بر اساس شاخص توده بدني براي سن و جنسيت در مقايسه با صدک هاي استاندارد مرکز کنترل بيماري هاي آمريکا (Center for Disease Control 2000-CDC) ارزيابي گرديد. فعاليت بدني آزمودني ها با استفاده از پرسشنامه فعاليت بدني نوجوانان و الگوي رژيم غذايي شامل کالري دريافتي و مصرف درشت مغذي ها با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک ارزيابي شد. رفتارهاي کم تحرک آزمودني ها و سطح تحصيلات والدين نيز با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي شد.
شيوع اضافه وزن و چاقي در بين آزمودني ها به ترتيب ۹٫۸ و ۷٫۱ درصد بود.  11.1درصد از آزمودني ها نيز لاغر بودند. ميانگين نمره سطح فعاليت بدني آزمودني هاي لاغر، نرمال و اضافه وزن چاق به ترتيب ۲٫۸۹، ۲٫۸۰ و ۲٫۳۶ و ميانگين کالري دريافتي آزمودني هاي لاغر، نرمال و اضافه وزن چاق به ترتيب ۱۹۷۸، ۱۹۰۹ و ۱۹۹۲ کيلو کالري در روز بود. سطح فعاليت بدني در گروه اضافه وزن چاق نسبت به گروه لاغر و گروه با وزن طبيعي به طور معني داري کمتر و ميزان تماشاي تلويزيون در گروه اضافه وزن چاق نسبت به گروه با وزن طبيعي به طور معني داري بيشتر بود. هيچ تفاوت معني داري در کالري دريافتي و مصرف درشت مغذي ها بين گروه ها مشاهده نشد. بعد از تعديل متغيرهاي رژيم غذايي بر مبناي هر کيلو گرم وزن بدن و BMI، اين مقادير در گروه اضافه وزن چاق نسبت به ساير گروه ها به طور معني داري کمتر بود. تعداد نوبت هاي مصرف صبحانه به طور معني داري در گروه اضافه وزن چاق نسبت به گروه با وزن طبيعي کمتر بود. ارتباط مثبت و معني داري بين سطح تحصيلات والدين و BMI مشاهده شد، همچنين سطح تحصيلات والدين در گروه اضافه وزن چاق به طور معني داري نسبت به گروه نرمال بالاتر بود. تفاوتي بين ساير گروه ها مشاهده نشد.
يافته هاي اين مطالعه نشان داد که شيوع اضافه وزن و چاقي در نوجوانان سبزواري نسبتا بالا است. همچنين کاهش سطح فعاليت بدني و افزايش رفتارهاي کم تحرک (تماشاي تلويزيون و نه کار با رايانه) در اين آزمودني ها، با اضافه وزن و چاقي مرتبط است، ولي هيچ ارتباطي بين الگوي رژيم غذايي و اضافه وزن و چاقي وجود ندارد.