مقاله همه گيري شناختي يافته هاي فيزيكي حلق و بيني در بيماران مبتلا به آپنه انسدادي هنگام خواب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: همه گيري شناختي يافته هاي فيزيكي حلق و بيني در بيماران مبتلا به آپنه انسدادي هنگام خواب
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپنه هنگام خواب
مقاله پلي سومنوگرافي
مقاله ناهنجاري هاي ساختماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسيني سيدياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: به توقف جريان هوا به صورت متناوب در بيني و دهان طي خواب آپنه هنگام مي گويند. هدف اين مطالعه، بررسي شيوع ناهنجاري ساختماني حلق و بيني در بيماران مبتلا به آپنه انسدادي هنگام خواب بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه روي ۶۲ بيمار مراجعه کننده با شكايات مربوط به اختلالات خواب طي سال ۱۳۸۷ به يکي از بيمارستان هاي شهر تهران صورت گرفت که توسط پزشك به آزمايشگاه خواب ارجاع شده و پس از انجام پلي سومنوگرافي بران آنها تشخيص آپنه انسدادي هنگام خواب داده شده بود. پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات دموگرافيك بيماران و ريسك فاكتورهاي آپنه خواب براي بيماران تكميل شد. پس از جمع آوري، داده ها وارد نرم افزارSPSS 16  شد و با آزمون مجذور کاي و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: رابطه معني داري بين دو گرو ه مردان و زنان از لحاظ شاخص توده بدني، اندازه دور گردن، انحراف سپتوم بيني، هيپرتروفي توربينه بيني، وجود پوليپ بيني،بالا جهيدن فك فوقاني، رتروگناسي، ماكروگلوسي، تنگي ديواره جانبي حلق و كلاس بندي به شيوه مالامپتي مشاهده نشد، ولي هيپرتروفي تونسيل ها به ميزان معني داري در مردان بيشتر بود (p=0.02). رابطه معني داري بين شدت آپنه هنگام خواب با انحراف سپتوم بيني، ماكروگلوسي و كلاس بندي به شيوه ملامپتي ديده شد(p<0.05) .
نتيجه گيري: بين مردان و زنان از لحاظ BMI، اندازه دور گردن، انحراف سپتوم بيني، هيپرتروفي توربينه بيني، وجود پوليپ بيني، بالا جهيدن فک فوقاني، رتروگناسي، ماکروگلوسي، تنگي ديواره جانبي حلق و کلاس بندي به شيوه مالامپتي، تفاوتي وجود ندارد. ولي هيپرتروفي تونسيل ها به طور معني داري در مردان بيشتر است.