مقاله هموارسازي هسته اي منحني ROC و برآورد سطح زير منحني براي هورمون محرک تيروئيد نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: هموارسازي هسته اي منحني ROC و برآورد سطح زير منحني براي هورمون محرک تيروئيد نوزادان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموارسازي هسته اي
مقاله منحني ROC
مقاله هورمون محرک تيروئيد
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تذهيبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بشردوست نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيقات پزشکي از سطح زير منحني ROC براي ارزيابي آزمون غربالگري در تمايز بين افراد سالم و افراد بيمار و دسته بندي مدل ها در تصميمات حمايتي، تشخيص و پيشگيري استفاده مي شود. تجزيه و تحليل اين منحني ها صحت توانايي مدل ها در جداسازي موارد مثبت از منفي را نشان مي دهد. هرچند بنا به تعريف بايد اين منحني هموار باشد، اما در مطالعات تجربي منحني هايي ناهموار حاصل مي شوند. لذا در اين مقاله استفاده از هموارساز هسته اي براي برآورد اين منحني پيشنهاد شده است. سپس منحني هاي ROC مربوط هورمون محرک تيروئيد (TSH) نوزادان ۳ تا ۷ روزه استان اصفهان مربوط به طرح غربالگري تيروئيد مادرزادي با روش هاي نرمال دو متغيره، تجربي و هموارسازي هسته اي برآورد شده اند. آنگاه براي ارزيابي اين منحني ها، سطح زيرمنحني و انحراف معيار آن برآورد گرديده و برتري روش هموارسازي هسته اي نشان داده شده است.