سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ابوالحسنی – گروه فیزیک دانشگاه اراک ،
مژگان اسماعیلی – گروه فیزیک دانشگاه اراک ،

چکیده:

کاربرد روش ماره دراندازه گیری ها اغلب با تعیین محل فریزهای ماره سروکار دارد به دلیل حضور بسامدهای بالا درنقش فریز این عمل با خطا همراه می شود هموارسازی نقش فریز خطای ناشی ازفت و خیز شدید درتوزیع شدت نقش ماره را حذف می کند و یک نیم رخ خوش تعریف ازآن به دست می دهد دراین مقاله روش درپردازش نقش فریز ارائه می شود که بدون نادیده گرفتن بسامدهای بالا نیم رخ همواری ا زآن حاصل می شود شبیه سازی با توریهای تولید شد ه با رایانه کارایی را تایید می کند .