سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدهادی مصلحی – دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم، گروه ریاضی

چکیده:

در یک روش وردشی، تبدیل مختصات بین دامنه های فیزیکی و محاسباتی، با مینیمم کردن یک تابعک، که تابعک تولید و تعدیل شبکه نامیده می شود، معین گردد. این تابعک در فرم عمومی قابل طرح است و معادلات اویلر- لاگرانژ متناظر با آن، که در قالب PDE و مستقل از زمان می باشد (معادلات تولید و تعدیل شبکه)، بابکارگیری معادلات شار گرادیان، معادله حرکت شبکه را خواهند داد. این معادله، شبکه را در هر گام زمانی تولید خواهد کرد. در این مقاله یک فاکتور همواری زمانی که برای ایجاد نوعی تعادل بین تعدیل شبکه و همواری زمانی تجویز می شود و عملکرد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ضمن اینکه از نرم افزار MATLAB برای نوشتن برنامه های کاربردی مورد نیاز در محاسبات عددی، استفاده می شود.