سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

پیچیدگی رو به رشد موجود در دنیای امروز به همراه محدودیت منابع، پرسنل، امکاناتو ویژگی خاص چند بعدی بودن برخی مسائل نظیر آموزش، توریسم، اشتغال، خدمات اجتماعی و غیره ایجاب می کند که در جامعه همکاریهای بین سازمانی وجود داشته باشد. توآوری های سالهای اخیر و روند رو به رشد جهانی سازی نیز تا حد زیادی باعث ادغام ، ایجاد ابهام و تعریف مجدد بازارها و مدلهای سازمانی شده، و بواسطه ادغام سازمانها با یکدیگر، وابستگی شان به هم بیشتر شده و لذا نیاز به انجام مطالعه در مورد فعالیتهای بین سازمانی و مدیریت دانش در آنها بعنوان عاملی مهم در ایجاد مزیت رقابتی پایدار، افزایش یافته است.
در مقاله حاضر، با هدف تشریح و تبیین جنبه ها و فرضیاتی از مدیریت دانش با توجه به محیطهای بین سازمانی، پس از مرور تعداد متنابهی از مستندات مرتبط با مدیریت دانش، تعداد پنج فرضیه شامل اعتماد، شفافیت نقشها، فرهنگ، زبان مشترک و استراتژی شفاف انتخاب شده اند که آنها را با توجه به تفکر مدیریت دانش کارآمد در محیطهای بین سازمانی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم . نتیجه تحقیق نشان داده است که از ملزومات مدیریت دانش کارآمد درمحیطهای بین سازمانی، وجود و در نظر داشتن پنج متغیر مذکور در فرضیات این تحقیق می باشد. در پایان مقاله، ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، پیشنهاداتی چند در رابطه با کاربردهای مدیریتی نتایج مذکور و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در ینده ارائه شده است.